ร่วมแรงร่วมใจ เตรียมความพร้อม

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะครูบุคลากร กศน.อำเภอนาทม เจ้าหน้าที่ บรรณารักษณ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาหว้า อำเภอปลาปาก อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอศรีสงคราม ร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุง พัฒนา เตรียมความพร้อมห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคีในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธอราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรับเสด็จติดตาม งานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/ 1105 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566