กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธ์ุ

ตำแหน่ง : ผอ.กศน.อำเภอนาทม
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายเดชา โยคะสิงห์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : ติดตาม/นิเทศ งานกิจกรรม กศน.อำเภอ
เบอร์โทร. : 0848870714
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายศรีศักดิ์ โสชาลี

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ : การศึกษานอกระบบ/ภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ
เบอร์โทร. : 0878548330
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวารุณี ศรีลุนช่าง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กลุ่มงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร. : 0810488427
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอุกฤษฏ์ อาษาพันธํ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กลุ่มงานพัสดุ
เบอร์โทร. : 0872131525
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางพัชรีย์ อาษาพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : กลุ่มงานอำนวยการ/ธุรการ/สารบัญ
เบอร์โทร. : 0810608261
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสมพร วงษา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานทะเบียนนักศึกษา
เบอร์โทร. : 0854548839
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายปรีชา จันดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : สารสนเทศ/พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เบอร์โทร. : 0893949953
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชราภรณ์ ศรีประไหม

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย/แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุดประชาชน
เบอร์โทร. : 0807571969
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนุชชุรี กุลตา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอน
เบอร์โทร. : 0934120638
เว็บไซต์ :