ประชุมติดตามและรับทราบความคืบหน้า ในการเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 09.00 น. 

กศน.อำเภอนาทม โดยนางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ร่วมประชุมติดตามและรับทราบความคืบหน้า ในการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมี นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
ลงพื้นที่ตรวจติตตามเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธอราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรับเสด็จติดตาม งานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/ 1105 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566