โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอนาทม

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร กลุ่มสนใจไม่เกิน 10 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีหลักสูตร ชงชา กาแฟ จัดโดย กศน.ตำบลนาทม หลักสูตร จักสานจากต้นกก กศน.ตำบลดอนเตย และหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา กศน.ตำบลหนองซน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะในด้านการประกอบอาชีพ สามารถสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้