วันที่ 16 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วมงานการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…. โดยมีท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการธิการ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะมาจิสติค สกลนคร

วันที่ 15 พ.ค.65 เวลา 11.30 น. นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม เดินทางไปเยี่ยมชมและต้อนรับท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาเยี่ยมชม ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร กศน.อำเภอพรรณานิคม สกลนคร

วันที่ 14 พ.ค.65 นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วม

เวลา 08.30 น. ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมต.ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมาธิการ ร่าง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….

เวลา 10.00 น. ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ การร่าง พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ… จากภาคีเครือข่าย ของชาว กศน.

เวลา 14.00 น.ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี กศน.อำเภอธาตุพนม