เตรียมงาน รับการติดตามงาน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวัน 8