กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรม ขยายเครือข่ายหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอนาทม ให้กับหมู่บ้าน โนนสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม และ บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563