หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ครูธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบล ครูเพ็ญนภา. พิพัฒน์ประดิษฐ ครู ศรช.ตำบลเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ google classroom นักเรียนดำเนินการทำ pre -test ณ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว

.
.
.
.