หัวข้อข่าว : อ่านนนทุกวันมหรรศจรรย์บรรเจิด
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่29 มิถุนายน 2565 ได้รับการประสานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ให้จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมเด็กปฐมวัย มุมนิทาน อ่านนนทุกวันมหรรศจรรย์บรรเจิด โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผ.อ. กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวให้ความอนุเคราะห์ให้ครู กศน.ตำบลมหาโพธิและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวจัดมุมส่งเสริมการอ่านให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงาบ้านท่ากระดังงา เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานคะ

.
.
.
.