หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไตรมาส1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไตรมาส1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง14 ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบลเข้ารับการประเมินจำนวน 6 คน รวม 5 ตำบลโดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน 1)ผอ.วีระ จำปาเกตุกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา 2)ผอ.ชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อ.บรรพตฯ 3)ผอ.ศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.