หัวข้อข่าว : การสัมมนาเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเหนือคลอง จัดการสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย วันนี้ 30 มีนาคม 2565 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ พร้อมทั่งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 เพื่อนำวุฒิบัตรไปใช้ในการศึกษาต่อหรือใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล สร้างจิตสานึกร่วมกัน มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ร่วมกัน และเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นเดียวกัน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเหนือคลอง

.
.
.
.