รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ 

นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม พร้อมคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระรราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านนาสามัคคี ในส่วนห้องสมุด ของโรงเรียนตำรวจจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี มีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดมุมหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาตามความสนใจ ของนักเรียน และมีกิจกรรมอื่นๆโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูลรายงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (ออนไลน์)