โครงการค่ายวิชาการ รายวิชาบังคับ

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ กศน.อำเภอนาทม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการรายวิชาบังคับ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม