๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันครูครั้งที่  ๖๗ 

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันครู กศน.อำเภอนาทม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาทมวิทยา ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม