เข้าร่วมประชุม นโยบายจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายเดชา โยคะสิงห์ ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาทม ให้เข้าร่วมประชุม นโยบายจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ หอประชุมอำเภอนาทม(หลังใหม่) อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม