โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อำเภอนาทม

           ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย อำเภอนาทม ได้ดำเนินการจัดการอบรม ในโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยและดำเนินงานกิจกรรมในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้กับประชาชน การจัดอบรมได้จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565