เปิดแล้วโรงเรียน

          วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายศรีศักดิ์ โสชาลี ครู อาสาสมัครฯ กศน.อำเภอนาทม เป็นครูโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ซึ่งโครงการ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)นครพนม ๑๒ ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการพัฒนา ด้านอารมสร้างความสุข ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ในวัยผู้สูงอายุที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ