ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม พร้อมข้าราชการและบุคลากร ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม