#รับฟังนโยบายติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา#

         กศน.อำเภอนาทม นำโดย นายกิตติพงษ์ พรมทอง ผอ.กศน.อำเภอนาทม
พร้อมบุคลากรได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในเรื่อง ติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดยนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ไปสู่การเรียนรู้ ในสถานศึกษา จากคณะกรรมมาธิการการศึกษา วุฒิสถา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 14 มีนาคม 2565