#ตรวจหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่าอยู่#
      

         กศน.อำเภอนาทม โดย นายศรีศักดิ์ โสชาลี ครูอาสาสมัครฯกศน.อำเภอนาทม ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการออกประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ในพื้นที่ชุมชน ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ซึ่งร่วมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2565