กศน.อำเภอนาทมเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ศรีโคตรบูรณ์ สำนังงาน กศน.จังหวัดนครพนม
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 12 อำเภอ ได้รับองค์ความรู้ในเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริไทย การปฐมพยาบาล CPR ช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพ และกิจกรรมจิตอาสา ณ โอกาสนี้ด้วย