#โครงการค่ายวิชาการรายวิชาบังคับ#

          กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ในรายวิชาบังคับ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้เรียน กศน.อำเภอนาทม เพื่อต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้เกิดการพัฒนากับผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการสอนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาให้ความรู้ในโอกาสนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม