ประวัติศาสตร์ชาติไทย

กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่เสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกป้องและรักษาแผ่นดินไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม