กศน.อำเภอนาทมจัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดที่มีโทษร้ายต่อชีวิต ครอบครัวและสังคม กับนักศึกษาของ กศน.อำเภอนาทม โดยกิจกรรมจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาทม