เมื่อ ปี  ๒๕๓๗  ใช้ชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทมและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทม    สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม    กรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ  ใช้อาคารสถานที่ส่วนหนึ่งของห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทมเป็นที่ตั้งสำนักงาน   ต่อมา ปี ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในการก่อสร้างอาคารและพัฒนา
เป็นที่ตั้งสถานศึกษาในปัจจุบัน
     เมื่อ วันที่   ๔   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลบังคับใช้และในวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาใช้ชื่อ  “ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทม ”   นับแต่นั้นมา  สถานศึกษาตั้งอยู่ที่ บ้านหมูม้น  หมู่ที่ ๔ ถนนนาพระชัย – ห้วยคอม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม   จังหวัดนครพนม ๔๘๑๔๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔  ไร่  ๓  งาน    เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร  ๐ – ๔๒๕๑ – ๙๑๗๗  อาณาเขต

 ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนม  ๑๐๓  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตใกล้เคียง  ดังนี้

           ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง    จังหวัดบึงกาฬ

           ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม     จังหวัดนครพนม

           ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอำเภอบ้านแพง       จังหวัดนครพนม

           ทิศตะวันตก               ติดต่อกับอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 

สภาพชุมชน

อำเภอนาทมประกอบด้วยตำบล ๓  ตำบลรวมจำนวน ๓๘  หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล  ๓  แห่ง

  1. นาทม             ๑๕      หมู่บ้าน

  2. หนองซน         ๑๔      หมู่บ้าน

  3. ดอนเตย          ๙       หมู่บ้าน